top of page

יש לנו מסמך שלם של עורך דין שמסביר בצורה מאוד מפורטת על השירות שלנו אבל חשבנו שיהיה נחמד להסביר אותו בקצרה ובעברית ההסכם המפורט הוא זה שקובע (את זה העו"ד שלנו ביקש מאיתנו לרשום :))

 

עיקרי התנאים הם:

1. אני פניתי לחברת מלמד יועצים בע"מ לקבל ייעוץ בתחום ביטוחי הבריאות, הסיעוד ביטוח החיים וביטוחי קופת החולים.

2. אני מסכים למסירת המידע שלי ושל בן\בת הזוג והילדים שלי ועל בסיס המידע הזה ועל בסיס המידע שישלחו חברות הביטוח ינתן הייעוץ.

 

3. היועץ יעזור לך להחליט מה מתאים לך ואיזה שינויים כדאי לבצע בתיק הביטוח שלך.

 

4. כדי שתוכל לחזור אל ההסברים של היועץ והמלצות שלו יופק לך דוח מסכם של הפגישה.

 

5. האחריות לביצוע השינויים הם באחריותך.

6. התמורה ליועץ מוסכמת מראש ואסור ליועץ לקבל תשלום עבורה משום גורם אחר או להעביר מידע שלך לאף צד.

 

ואם חשוב לך לקרוא דוגמה של ההסכם המלא הוא נמצא כאן -

טופס למתן שרותי ייעוץ

 

אני הח"מ, (שם מלא) __________ (להלן "הלקוח") פניתי לחברת מלמד יועצים לניהול סיכונים בע"מ (להלן "היועץ") לקבלת ייעוץ בתחום ביטוחי הבריאות ו/או הסיעוד ואני נותן הסכמתי לאמור לעיל:

במידה והייעוץ הינו עבור בן/בת זוגו, ו/או עבור מי מילדיו של הלקוח המתגוררים עמו (להלן "בני משפחתו"), הלקוח מצהיר בזאת כי ניתנה הסכמתם למסירת כל המידע הנדרש

ליועץ, ללא יוצא מן הכלל וללא סייגים כל שהם.

הייעוץ הניתן ללקוח ו/או למי מבני משפחתו, הינו אך ורק בהתבסס על נתונים אותם הגיש הלקוח מיוזמתו ליועץ, או כאלו שנמסרו על ידי חברות הביטוח, וכי אין ולא יכולה להיות ליועץ כל דרך לבקר את נכונות הנתונים שנמסרו לו על ידי הלקוח או ע"י חברות הביטוח, ו/או את השאלה האם ישנם נתונים נוספים אותם החסיר ולא מסר הלקוח ליועץ מכל סיבה שהיא, מודעת או לא מודעת, אלא הוא חייב לצאת מנקודת ההנחה לפיה הנתונים שנמסרו לו נותנים תמונה מלאה ומדויקת המשמשת בסיס לייעוץ שייתן, ללא כל ביקורת נוספת מצד היועץ לנכונותם של נתונים אלו.

היועץ יבחן את החומר אשר יגיש לו הלקוח ובהם: שב"ן (ביטוח משלים) בקופ"ח, ביטוח סיעודי שנרכש באמצעות קופ"ח, פוליסות ביטוחי הבריאות, פוליסות ביטוחים סיעודיים פרטיים/קבוצתיים, פוליסות ביטוחי חיים מסוג ריסק של הלקוח ו/או של מי מבני משפחתו.

היועץ יגבש וימליץ על הפעולות ו/או השיפורים הנדרשים לביצוע בפוליסות של הלקוח לרבות ביחס להשלמת כיסויים ביטוחיים עיקריים חסרים, ככל שישנם, ו/או כיסויים ביטוחיים כפולים ו/או פחות נחוצים, ככל שישנם, וכן בכל הקשור לתעדוף בין הפוליסות וזאת בין היתר בהתחשב בהיקף החשיפה/הסיכון הביטוחי הקיים ללקוח ו/או למי מבני משפחתו.

במסגרת השירותים כנ"ל, היועץ יבהיר ו/או יפרש עבור הלקוח את החלקים הרלוונטיים בפוליסות הביטוח הקיימות של הלקוח, את מהות הכיסויים הנדרשים וכן כל הבהרה אחרת הקשורה לשירותים כהגדרתם לעיל.

עם גמר בחינת הממצאים שיעלו במסגרת מתן השירותים כהגדרתם לעיל, יערוך היועץ עבור הלקוח דו"ח מסכם אשר יכלול את ממצאי הבדיקות שבוצעו ביחס לכיסויים הקיימים אצל הלקוח ו/או מי מבני משפחתו. הדו"ח יכלול גם את המלצותיו המקצועיות של היועץ בהקשר לנ"ל (להלן: "הדו"ח המסכם").

מובהר ומוסכם כי עם מסירת הדו"ח המסכם לידי הלקוח, יגיע הסכם זה לסיומו, והלקוח לבדו יהא אחראי על מימוש ההמלצות כרצונו ובאחריותו הבלעדיים.

תמורת ביצוע השירותים כהגדרתם בהסכם זה, מתחייב המזמין לשלם ליועץ סך של __________ש"ח (כולל מע"מ), באמצעות המחאה בנקאית / העברה בנקאית / כ. אשראי.

 

היועץ מתחייב שלא לקבל כל תשלום, מכל סוג שהוא, ולא להעביר מידע מכל סוג שהו, ישיר ו/או עקיף, מגורם שלישי ולגורם שלישי בגין השירותים המפורטים בהסכם זה, מלבד התמורה אותה ישלם הלקוח ליועץ כאמור לעיל.

bottom of page