top of page
לוגו _ אריה זהב טקסטורה.png

תוכנית ליווי ללקוחות מלמד יועצים

ניתן לסיים / לשנות תוכנית בכל עת.

חבילה פרימיום

איסוף וניתוח החומר ביטוחי

noun_done_1276366.png

פגישת ייעוץ פרונטלית / בזום

noun_done_1276366.png

דו״ח מסכם

noun_done_1276366.png

מענה לשאלות באמצעות דוא״ל  וטלפון במהלך כל שנת הליווי

noun_done_1276366.png

מעקב [נודניק] אחר ביצוע המלצת הייעוץ

noun_done_1276366.png

ליווי וייעוץ שוטף בדוא״ל בביטוחי הריסק [חיים-בריאות] בפוליסות קיימות

noun_done_1276366.png

קבלת עדכוני ביטוח רלוונטים באופן שוטף בדוא״ל

noun_done_1276366.png

סיוע בביטול פוליסות ביטוח מרחוק + אישור ביטול 

noun_done_1276366.png

סיוע באיתור רופאי / מנתחי הסכם הטובים ביותר בתחומם

noun_done_1276366.png

התייעצות בדוא״ל לפני ביצוע שינויים בביטוחי הריסק בפוליסות קיימות

noun_done_1276366.png

בדיקת דחיות של תביעה על ידי חברות הביטוח

noun_done_1276366.png

התייעצות לפני רכישת ביטוח בריאות / חיים חדש

noun_done_1276366.png

₪380 / לשנה

זכאות לפגישת ייעוץ אחת ל-3 שנים ב-50% מעלות ייעוץ פרטי

noun_done_1276366.png

שימוש בשירות www.monii.co.il 

noun_done_1276366.png

חבילה מורחבת

איסוף וניתוח החומר ביטוחי

noun_done_1276366.png

פגישת ייעוץ פרונטלית / בזום

noun_done_1276366.png

דו״ח מסכם

noun_done_1276366.png

מענה לשאלות באמצעות דוא״ל במהלך כל שנת הליווי

noun_done_1276366.png

מעקב [נודניק] אחר ביצוע המלצת הייעוץ

noun_done_1276366.png

ליווי וייעוץ שוטף בדוא״ל בביטוחי הריסק [חיים-בריאות] בפוליסות קיימות

noun_done_1276366.png

קבלת עדכוני ביטוח רלוונטים באופן שוטף בדוא״ל

noun_done_1276366.png

סיוע בביטול פוליסות ביטוח מרחוק + אישור ביטול 

noun_done_1276366.png

סיוע באיתור רופאי / מנתחי הסכם הטובים ביותר בתחומם

noun_done_1276366.png

התייעצות בדוא״ל לפני ביצוע שינויים בביטוחי הריסק בפוליסות קיימות

noun_done_1276366.png

₪180 / לשנה

חבילה בסיסית

איסוף וניתוח החומר ביטוחי

noun_done_1276366.png

פגישת ייעוץ פרונטלית / בזום

noun_done_1276366.png

דו״ח מסכם

noun_done_1276366.png

מענה לשאלות באמצעות דוא״ל עד שבועיים לאחר הפגישה

noun_done_1276366.png

כלול בעלות

הייעוץ

* המחיר הנקוב הינו מחיר השקה.

** כל הייעוצים המוצעים הינם בתחום ביטוחי ריסק בלבד. כגון: ביטוח חיים (ללא חיסכון), בריאות וסיעוד, אבדן כושר עבודה, תאונות אישיות ועוד.

תנאים כלליים:

ההרשמה לשירות היא הסכמה למנוי שנתי מתחדש. בתום 12 חודשים מיום ההתקשרות תחויב בשנית על ידי כרטיס האשראי ותקבע לך שיחה או פגישה נוספת,

בהתאם לתכנית שלך. ניתן לבטל את ההתקשרות עד 30 ימים לפני מועד החידוש, בהודעה מראש.

מלמד יועצים רשאית לבטל את ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ובמקרה כזה תשיב את כספך עבור כל השירותים שטרם סופקו.

לצורך מתן השירות אתם מרשים למלמד יועצים להחזיק את המידע שנמסר להם, וזאת למטרות אספקת השירות בלבד. פרטי החיוב ישמרו בצורה מאובטחת על

ידי חברת הסליקה שתספק למלמד יועצים את שירותי הסליקה.

על ידי הרשמה לשירות אתם נותנים את הסכמתכם לקבלת עדכונים מקצועיים ו/או דברי פרסומת ממלמד יועצים ומי מטעמם. תמיד תוכלו להודיע על סירובכם

לקבלת הודעות אלו.

השירות:

השירות כולל ייעוץ בנושאי ביטוח על בסיס החבילות שאושרו והוזמנו על ידך. החבילות שצורפו בהצעת המחיר הם חלק בלתי נפרד מתנאים שלו.

תנאי ביטול העסקה:

תנאי הביטול הם: עד 14 ימים מיום ההתקשרות, ובתנאי שלא ניתנו שירותים על פי החבילה שנרכשה. אנחנו רשאים, בנסיבות בהן ראינו כי לא נעשה שימוש

בשירותים, לזכות אותך במקרה שתבקש לבטל את העסקה בתאריך מאוחר יותר, וזאת במקרה שהבנו כי לא שלחת הודעת סיום בתום לב.

אין באמור כדי לגרוע את זכויותיכם על פי דין לביטול עסקה, במקרה שהם גוברים על תנאים אלו.

bottom of page